Yick Fat Building in Hongkong

Yick Fat Building in HongkongYick Fat Building one of the unique photography spots in Hongkong